ทำเบียบบุคลกรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                       
                   
          นายอุทยาน  ปิตามา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
Id Line :   
       
     
 
   
                      นายพนม  ศรีนอก
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
   วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
   Id Line :   
                         นางเสมอจิตต์  ศรีนอก
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                      นายสนิท  เกไธสง
       ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
       วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)       
      Id Line :   
                           นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                   นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)       
    Id Line :   
                    นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ 
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                 นายศิวานนท์  สวยสว่าง
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)       
    Id Line :   
                         นายพนัส  สุขหนองบึง
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
                  Id Line :   
   
           
                               ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)       
 Id Line :   
                     นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                        นางสาวปาริศา  ทองกาศรี
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.(วิจัยการศึกษา)       
    Id Line :   
                             นางเกษร สมาทอง
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                      นางพลอยชนก  ทุนไธสง
   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.(วิจัยการศึกษา)       
 Id Line :   
       ลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.buriram4.com/primarydata/bookklagon/sn.php

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”