วันนี้ (11 ธันวาคม 2558) เวลา 15.00 น. โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิในเขตบริการโรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ” เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
       1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
       2. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
       3. เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน ถึงความรักที่มีต่อพ่อ และพ่อของแผ่นดิน
       4. เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความ สามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       5. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
                 ในส่วนของโรงเรียนอมรสิริสามัคคีได้ปั่นออกจากโรงเรียนอมรสิริสามัคคีมุ่งไปที่
       จุดที่ 1 วัดอมราวาส บ้านบง หมู่ที่ 4 ทำความสะอาดบริเวณวัด ไหว้พระ
       จุดที่ 2 วัดสามัคคีชัย บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 ทำความสะอาด บริเวณวัด ไหว้พระ
       จุดที่ 3 วัดวัดศิริชัย บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 ทำความสะอาดบริเวณวัด ไหว้พระ แล้วปั่นกลับมาที่โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน คณะครูนัดหมายนักเรียน เสร็จกิจกรรม

ภาพ/ข่าว  อ.หัสดิน เป็นนวล

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”