Menu
 

เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 งานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้นักศึกษามาออกค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน นำโดยอาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย และคณะรวม 106 คน ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 ได้จัดส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านโคกก่อง จำนวน 41 คน
       2. โรงเรียนบ้่านดงยายเภา จำนวน 40 คน
       3. โรงเรียนบ้านปลัดมุม จำนวน 10 คน
       และ 4. โรงเรียนบ้านหนองม่วง จำนวน 67 คน
       รวมคณะครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 184 คน


จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สร้างประสบการณ์ตรง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET


พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมาร่วมเป็นเกียรติ

การดำเนินการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับการแบ่งกลุ่ม เข้าฐานการฝึก/ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มีกิจกรรมฝึกทักษะทางการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพลง เกม ตลอดทั้งวัน นักเรียนได้รับของขวัญรางวัลมากมายจากวิทยากร ภาคกลางคืนมีกิจกรรมแสดงของนักเรียนและนักศึกษา วันปิดค่ายมีกีฬาสานความสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญให้คณะวิทยากร ประชาชน ผู้ปกครองให้ความสนใจและมาร่วมสังเกตการณ์ทั้งสองวันหนึ่งคืน ทั้งนี้จากการสอบถามนักเรียน คณะวิทยากร ครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความรู้ ความสุขทุกคน วิทยากรชื่นชมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมว่ามีความรู้ด้านภาษา กล้าแสดงออก และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ

 ข่าว : แสงชัย อธิพัฒน์พลากร ภาพ : วรรณระพี พิทยานันท์

 
   

ดาวน์โหลด

ลิงก์ภาพ : ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 1
               ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 2

 
Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”