เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 งานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้นักศึกษามาออกค่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน นำโดยอาจารย์พรภวิษย์ ชะนวนชัย และคณะรวม 106 คน ซึ่งปีนี้มีโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสตึก 1 ได้จัดส่งนักเรียนมาเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
       1. โรงเรียนบ้านโคกก่อง จำนวน 41 คน
       2. โรงเรียนบ้่านดงยายเภา จำนวน 40 คน
       3. โรงเรียนบ้านปลัดมุม จำนวน 10 คน
       และ 4. โรงเรียนบ้านหนองม่วง จำนวน 67 คน
       รวมคณะครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 184 คน


จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สร้างประสบการณ์ตรง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามระดับชั้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET


พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานกล่าวเปิดค่าย และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนมาร่วมเป็นเกียรติ

การดำเนินการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับการแบ่งกลุ่ม เข้าฐานการฝึก/ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา มีกิจกรรมฝึกทักษะทางการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพลง เกม ตลอดทั้งวัน นักเรียนได้รับของขวัญรางวัลมากมายจากวิทยากร ภาคกลางคืนมีกิจกรรมแสดงของนักเรียนและนักศึกษา วันปิดค่ายมีกีฬาสานความสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญให้คณะวิทยากร ประชาชน ผู้ปกครองให้ความสนใจและมาร่วมสังเกตการณ์ทั้งสองวันหนึ่งคืน ทั้งนี้จากการสอบถามนักเรียน คณะวิทยากร ครูอาจารย์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้รับความรู้ ความสุขทุกคน วิทยากรชื่นชมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมว่ามีความรู้ด้านภาษา กล้าแสดงออก และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ

 ข่าว : แสงชัย อธิพัฒน์พลากร ภาพ : วรรณระพี พิทยานันท์

 
   

ดาวน์โหลด

ลิงก์ภาพ : ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 1
               ภาพบรรยากาศ ชุดที่ 2

 
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”