เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558  โรงเรียนบ้านท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  ได้นำครู บุคลากรทางการศึกษาไปประชุมสมัมนาเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2559 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ในการประชุมสัมมนา กำหนดแผนงานหลัก 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานการเงินและสินทรัพย์ และงานบริหารทั่วไป โดยกำหนดให้บุคลากรทุกคนนำโครงการมาเสนอต่อที่ประชุมอย่างน้อยคนละ 2 โครงการ ครอบคุมงานทั้ง 4 งานที่กำหนดไว้ ตากรอบกำหนด
      วงเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจากค่ารายหัว ทั้งสิ้น 658,800  บาท  แบ่งเงินตามสัดส่วนดังนี้

    เงินค่าสาธารณูปโภค             120,800  บาท
   1. งานวิชาการ  70 %   เป็นเงิน  396,600  บาท
   2. งานบริหาร   20 %   เป็นเงิน  170,600  บาท
   3. สำรอง       10 %    เป็นเงิน    50,800  บาท
    
ผลการประชุมสัมมนาได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศีกษาเป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จได้ด้วยดี

 

 
  ภาพกิจกรรมการสัมมนา   http://gg.gg/3x3q9  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”