Menu
 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 แบะ สพม. เขต 32 และมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้ ผู้สอบแข่งขันได้ กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอก ตามประกาศดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ (สพป.บุรีรัมย์ เขต 1)

วันนี้ (3 ตุลาคม 2559) นายลวด แก้วไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้องประชุมพิมานพรหม ผู้ที่สอบผ่านตามลำดับที่กำหนด เพื่อรับการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สพม.บุรีรัมย์ เขต 32 จำนวน 123 คน ในจำนวนนี้มีผู้สละสิทธิ์ 2 คน และนางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศเบื้องต้น ก่อนทำการเลือกโรงเรียน และส่งตัวไปยังเขตพื้นที่การศึกษาแต่งละเขตต่อไป

ในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีการับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ณ ห้อง AOC จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย

 
 

ข้อมูล: มานิต กีรตินิตยา/ หนังสือราชการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 04085/ ว 4408 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559
ภาพ : @Manit Keeratinittayar, @Mong Kon
ลิงก์ : https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_OEt0MFBuZWp1UzA

 

 

 

วันนี้(27สิงหาคม 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในการดำเนินการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวาระการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา (O-NET) อย่างยั่งยืน และในโอกาสเดียวกัน สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ (ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ทุกคนร่วมกันมุทิตา) จำนวน 9 รายดังนี้

       1. นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
       2. นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
       3. นายสุรัตน์ เสาร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
       4. นายเผชิญ อินทะกนก ผอ.โรงเรียนบ้านสระกอไทร
       5. นายนุกูล เวศสุวรรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านคูขาด
       6. นายภูษิต บุญอิ้ง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนค้อ
       7. นายสมพงษ์ อาจเดช ผอ.โรงเรียนบ้านโคกเมือง
       8. นายวิรัช ปัญญาวานิชกุล ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
       9. นายสุภณ ดีสุทธิ์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

 
 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : @สมภาร กุลสิงห์/ @จรัส พรดีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      วันที่ 3 กันยายน 2559 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 193 คน โดยมีนางสุธีรา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) สร้างเครือข่ายครูผู้นิเทศในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถขยายเครือข่าย ผลจากการอบรมพัฒนาไปสู่ข้าราชการครูในโรงเรียนให้ครบทุกคน และให้สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาจากผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ต่อไป

 

ข่าว : นิรัญ ขุมทอง นักประชาสมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่, @สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายชมรมครูไอซีที

 

 

 

 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”