Menu

 

 

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา  2561  ตามนโยบายการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


       วันนี้(25 เมษายน 2561) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายเล็ง พยุงแสนกุล รักษาการผอ.กลุ่มบริหารงานบุุคคล กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 191 คน คณะวิทยากร จากกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (นางเขมิกา ศิริวงษ์พานิช และนายศุภมิตร วัฒนานุสุทธิ์) โดยมีวัตุถประสงค์ 1) เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ นำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู 2) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 3) เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกระดับและ 4) ส่งผลให้ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สุงูขึ้น


       การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาครูเพื่อเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้ความสำคัญกับ "ระยะเวลา" ในการทำงานสั่งสมความชำนาญในระยะหนึ่ง เชื่อมโยงกับการอบรมพัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองให้กับข้าราชการครู คนละ 10,000 บาท/คน/ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตนเอง โดยเป็นค่าลงทะเบียนหลักสูตร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงในการอบรมพัฒนาตนเอง ในหลักสูตรที่ผ่าการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่จะไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น


       จากนโยบายดังกล่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดประชุมโครงการดังกล่าว เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้ข้าราชการครูสามารถเลือกพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเรียนต่อไป
ข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.มานิต กีรตินิตยา
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/ahBUSKkNQy32gXD53
ดาวน์โหลดคู่มือการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร : http://gg.gg/9znub

 
     

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

 

นายนิรัญ  ขุมทอง  นักประชาสัมพันธ์  สพป.บร.4  ดำเนินการตามขั้นตอนพิธีการในการประชุมปฏิบัติการฯ

 


นายเล็ง พยุงแสนกุล  รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรานงานโครงการ

 

คณะวิทยากร จากสพป.บุรีรัมย์ เขต 4/ นางเขมิกา ศิริวงษ์พานิช และนายศุภมิตร วัฒนานุสุทธิ์

 

 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”