วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นทีการศึก่ษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมี นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึก่ษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานดำเนินการประชุม  และมีดร.จำปา จันทะสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแคนดง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ  1 คน

ข่าว/ภาพ : เพจ@มานิต  กีรตินิตยา
8 พฤษภาคม  2561  เวลา 18.07 น.
 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”