วันนี้(22 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์1) เพื่อลดอัตราการตายจากการจมน้ำของเด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชน 2) เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง และ 3) เพื่อเป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการฝึกว่ายน้ำให้เต็มพื้นทื่ในเขตบริการของโรงเรียน โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น กลุ่มโรงเรียนละ 12 คน รวมจำนวนนัก เรียนทั้งสิ้น 240 คน


       รุ่นที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจากอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และอำเภอแคนดง จำนวน 120 คน
       รุ่นที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นักเรียนจากอำเภอสตึก อำเภอนาโพธิ์และอำเภอบ้านใหม่ ไชยพจน์ จำนวน 120 คน
      ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน
100,000 บาท

      คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธสว่างจรรยาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลอำเภอนางรอง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพ อ.คูเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเมืองอ.คูเมือง และเจ้าหน้าที่เพ-ลาเพลินบูติกรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์ ตลอดทั้งสองรุ่น

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) ตามหลักสูตรจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดของกระทรวงศึกษาธิการเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ เน้นการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอดในน้ำ และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดอบรมให้ความรู้ทั้ง 3 โมดูล (หน่วย) และฝึกปฏิบัติจริง ณ สวนน้ำฟันนี้ปารค์เพ-ลาเพลิน โดยคาดหวังว่า ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติลอยในน้ำได้นาน 3 นาที เคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างน้อย 15 เมตร โดยความร่วมมือทั้ง สพป.บร.4 สถานที่ฝึกอบรม โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน โดยที่สวนน้ำแห่งนี้ เป็นสวนน้ำที่ได้มาตรฐาน เป็นการร่วมมือระหว่าง เพ-ลา เพลิน และ Funny Park ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านสวนน้ำ ได้นำนวัตกรรมสวนน้ำแบบเคลื่อนที่ (Inflated Water Park) มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัยสูงมาตรฐานต่างประเทศ มั่นใจด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ สะอาดด้วยระบบบำบัดน้ำมาตรฐานระดับสากล

 

     

 ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะทำงานทุกฝ่ายตลอดจน เพ-ลาเพลินที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ คณะวิทยากรทุกท่าน

 

 

ข้อมูล/ภาพ : @ภนิดา สังสีแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4

 

 

 

 

 

 

  

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”