ท้องถิ่นบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 2 เน้นทักษะในการพัฒนาความรู้และสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

 

 (22 ธ.ค.58) นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 -24 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็กตามหลักวิชาการดูแลเด็กปฐมวัย ตลอดจนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้และเตรียมประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการพัฒนาความรู้และสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีครูพี่เลี้ยง และผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายเข้าร่วมอบรม จำนวน 300 คน

 

       รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายร่วมเรียนรู้ ให้มีความรู้และทักษะในกระบวนการพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะ เน้นให้บุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านสังคม เพื่อให้เด็กที่เป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติ ได้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ผ่านการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

 
  ข้อมูล : @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”