Menu
 

ท้องถิ่นบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 2 เน้นทักษะในการพัฒนาความรู้และสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

 

 (22 ธ.ค.58) นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22 -24 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลเด็กตามหลักวิชาการดูแลเด็กปฐมวัย ตลอดจนเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้และเตรียมประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการพัฒนาความรู้และสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีครูพี่เลี้ยง และผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายเข้าร่วมอบรม จำนวน 300 คน

 

       รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ครู และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่ายร่วมเรียนรู้ ให้มีความรู้และทักษะในกระบวนการพัฒนาแบบก้าวกระโดดโดยใช้การเทียบเคียงสมรรถนะ เน้นให้บุคลากรครูและผู้ดูแลเด็ก ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านสังคม เพื่อให้เด็กที่เป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติ ได้เติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ผ่านการปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ ให้มีการเจริญเติบโตเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

 
  ข้อมูล : @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  
Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”