วันนี้ (21ม.ค.59) นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากไม่สามารถเลือกรับสื่อได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสังคมบนโลกออนไลน์ที่มีสื่อไม่เหมาะสมแอบแฝงเข้ามาจำนวนมาก เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตใช้ประจำตัวซึ่งเป็นช่องทางและโอกาสที่จะรับสื่อไม่สร้างสรรค์ การไม่รู้จักเลือกรับสื่อที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมตามมา อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันและเลือกรับปรับใช้สื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อบนโลกออนไลน์ที่มีต่อเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลและปกป้องบุตรหลานให้ห่างไกลสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆที่เป็นภัยได้ จังหวัดบุรีรัมย์จึงเร่งจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันสื่อ ในรูปแบบต่างๆ ตลอดปี 2559 นี้

        รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ อัยการ รวมถึง ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกมส์ สื่อมวลชน ร่วมเป็นกรรมการเพื่อหาแนวทางให้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดที่ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อทุกชนิด โดยวางแนวทางดำเนินงาน ในการเสริมสร้างคนบุรีรัมย์ให้เป็นคนดี วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน มรดกไทย มรดกโลก

       ทางด้าน นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมที่อนุกรรมการพัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการในปี 2559 จะเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชนรวมถึงผู้ปกครอง รู้เท่าทันสื่อ โดยจะดำเนินการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม การประกวดคลิปเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการรักษาวัฒนธรรม เด็กเยาวชน หรือ ผู้ปกครองที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นเครือข่ายเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-666-577

 
  ข้อมูล :  @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”