วันนี้(7 กันยายน 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันและการรายงานตามระบบโปรแกรม Thai School Lunch ณ ห้องประชุมสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและผู้ประกอบการ มีความรู้ในการจัดสำรับอาหารให้กับเนักรเรียนอย่างมีคุณภาพขึ้น รายงานผลการแก้ปัญหาทุพโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ได้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ประกอบการ โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 388 คน จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
        รุ่นที่ 1 วันที่ 7 กันยายน 2559 อำเภอพุทไธสง นาโพธิ์ และบ้านใหม่ไชยพจน์
        รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2559 อำเภอคูเมืองและแคนดง
        รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กันยายน 2559 อำเภอสตึก
       วิทยากรในการอบรมได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ / นายสิทธิพร ธรรมรักษา และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

       โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันภายใต้โครงการอิ่มทุกวัน สามารถลดภาวะทุพโภชนาการและความขาดแคลนอาหารกลางวันของเด็ อันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จในการพัฒนาคนและสังคมให้คุณภาพ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่โภชนาการ ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพประกอบ : @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”