สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2559 “ ประถมลุ่มน้ำมูลเกมส์ ครั้งที่ 3” ประกอบ ด้วยกีฬา ประเภท (8 หน่วยกีฬา) 6 ชนิด ดังนี้ 1) ฟุตบอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 2) ฟุตซอลชาย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 3) วอลเลย์บอลชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 4) เซปักตะกร้อชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 5) เปตองชาย-หญิง (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) และ 6 กรีฑา

ในการแข่งขันรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2559 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนตงสิริราษฏร์อนุสรณ์ โรงเรียนวัดหงษ์ และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) ทีม (โซน) ที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 ทีม (โซน) ประกอบไปด้วย 1) สตึก A 2) สตึก B 3) แคนดง 4) คูเมือง A 5) คูเมือง B 6) พุทไธสง 7) นาโพธิ์ และ8) บ้านใหม่ไชยพจน์ ทำการแข่งขัน แบ่งออกเป็นสาย A และ B แบบพบกันหมดและรอบไขว้สาย ทีมที่ชนะที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป (ยกเว้นฟุตบอลชาย)

ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท และโรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในการอำนวยความสะดวก ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด (ทุกโซน) ที่นำนักเรียนมาทำการแข่งขันกีฬา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลังจากพิธีเปิดการแข่งขัน จะเป็นการแข่งขันกรีฑาทุกประเภท (รายการ) ในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการแข่งขันกีฬาคู่ชิงชนะเลิศ ฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการแข่งขันตามลำดับ

ขอเรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาจากทุกโซน (อำเภอ) ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้าง เยาวชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาที่สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551) ทุกระดับชั้น และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาลไทย  นโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนส่งเสริมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเมืองกีฬาของประเทศไทยและอาเซียนต่อไปในอนาคต

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ อ.สุกฤษฏิ์ สอนเพีย/อ.ชิตษณุ จีระออน/อ.มานิต กีรตินิตยา

ดาวน์โหลด หนังสือราชการ : http://gg.gg/5qbwr

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : (กำลังดำเนินการ) **

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 


 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”