(วันนี้ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.) นายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา (ธรรมยุต) ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีมย์  โดยมีนางพนิดา สังสีแก้ว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานโครงการ

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอันประกอบด้วย ความตระหนักเห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการอับอารมณ์และความเครียดรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางสังคอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

     กลุ่มเป้าหมายในการอบรมประกอบด้วยน้กเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 โรง ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน คณะวิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 20 คน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหัวช้าง, โรงเรียนบ้านเมืองแก, โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์), โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ, โรงเรียนวัดท่าเรียบ, โรงเรียนวัดสุคันธารมย์, โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน, โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์, โรงเรียนบ้านเพียแก้วและโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม   วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากวัดป่าสตึกพัฒนา และอ.ศิริพงษ์ สิมสีดา เป็นผู้ดำเนิน 

     การอบรม ตลอดจนคณะครูที่เดินทางมาควบคุมกำกับนักเรียนในครั้งนี้ การเข้าค่ายอบรมดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 (3 วัน 2 คืน) ทั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของสพฐ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ โดยยึดหลักศีล 5 ซึ่งเป็นหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักธรรมของชีวิต


     ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


นายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานในพิธี

นางภนิดา  สังสีแก้ว นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/cwS3J1EbqWZVCWtS7

 

ภาพกิจกรรม 


 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”