วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1-3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นเจ้าภาพใน การจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญ "เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล"

     เวลา 12.00 น. รับรายงานตัว เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริเวณพิธีเปิด
     เวลา 15.00 น. ประธาน (ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร :ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เดินทาง
                         มาถึง หน้าค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ ช้าง 10 เชือก
ประกอบด้วย พลายทองคำ ทองแท่ง และ
                         ช้างพลาย 8 เชือก (พร้อมเครื่องประดับ) รับประธานและคณะผู้บริหารระดับสูง ขึ้นช้าง 8
เชือก

                         ขบวนช้างจาก โรงเรียนช้างบุญวิทยา ศรีปทุมพิทยาคมและ ลานทรายพิทยาคม ผู้บริหารจากสห
                         วิทยาเขต ๆ ละ 4 คน ร่วม
ขบวน ณ บริเวณด้านหน้าค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เดินขบวนมายัง
                         อาคารและห้องประชุม เพื่อประกอบพิธีเปิด

                      - เดินทางมาถึงชั้นล่างห้องประชุม เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ซุ้มอาเซียน (โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์)
                         ซุ้มเทิดพระเกียรติ และ
นโยบายสำคัญ ซุ้มถ่ายภาพ คณะผู้บริหารยืนต้อนรับ ฝ่ายปฏิคม กลัด
                         ดอกไม้

                      - ขึ้นลิฟต์ ชั้น 3 ของอาคาร พักที่ห้องรับรอง VIP ประมาณ 15 นาที
                      - เดินทางเข้าห้องประชุมพิธีเปิดงาน
                      - ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) กล่าว
                        ต้อนรับ

                      - เชิญประธาน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และคณะ ผอ.เขต ทุกเขต ขึ้นบนเวที
                      - ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1(นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ) กล่าวรายงานและ ผอ.เขตทุกเขต
                        ของจังหวัดสุรินทร์ยืนด้านหลัง

                      - มอบโล่/เกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน
                      - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน
                      - ประกอบพิธีเปิด โดย กดสวิตช์ ลูกโลก หมุน แสง สี เสียง
                      - ทุกคนปรบมือต้อนรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และกลับที่นั่งประจำ ชมการแสดง
                      - มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในพิธีเปิด
                          • องค์ที่ 1 ชุด เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ "กะสิรธารา นาฏยคีตา ศีขรินทราลัย" ยินดีต้อนรับสู่
                             จังหวัดสุรินทร์ โดย โรงเรียนศีขรภูมิ
วิทยา  
                          • องค์ที่ 2 ชุด แดนดินถิ่นอีสาน (ศิลปวัฒนธรรม 20 จังหวัด) โดย โรงเรียนสิรินธร  
                          • องค์ที่ 3 ชุด ผลงานสู่สากล ประกอบด้วย การแสดงชุด งามตระการตา สู่อาเซียน 10 ประเทศ
                             โดย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  
และการแสดงชุด ร่วมใจประสาน ขานรับนโยบาย ร้อยใจ
                            ปฏิบัติ โดยเรียนรัตนบุรี

เวลา 18.00 น. ประธานในพิธีเดินทางกลับ (รับประทานอาหารเย็น)


     การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม ณ สถาน
ศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ โดยแยกกิจกรรม ประกอบไปด้วย นักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษา พิเศษ (เฉพาะความพิการ)

สถานที่แข่งขัน : สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
     1. การศึกษาปฐมวัย : โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
     2. วิทยาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     3. สังคมศึกษา : โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
     4. ศิลปศึกษา(บรรเลงเดี่ยว/ทีม) : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     5. ศิลปศึกษา(ร้องทุกประเภท) : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     6. ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) : โรงเรียนหนองโตงฯ
     7. ศิลปศึกษา : นาฏศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     8. การงานอาชีพ : โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
     9. คอมพิวเตอร์ : โรงเรียนเมืองสุรินทร์ / วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
    10. หุ่นยนต์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    11. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ /ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์
   12. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน : โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี/โรงเรียนรัตนบุรีวิทยาคม


สถานที่แข่งขัน : การศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเฉพาะความพิการ
     1. เรียนร่วม-ภาษาไทย : โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)
     2. เรียนร่วม-สัมคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)
     3. เรียนร่วม-ศิลปะ : โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
     4. เรียนร่วม-ดนตรี : โรงเรียนปราสาท
     5. เรียนร่วม-การงานอาชีพ : โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

สถานที่แข่งขัน : การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ - โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจังหวัดสุรินทร์


     ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ และประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน.../

 

 
     
     
     
   ภาพประกอบพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65  

 

 

กำหนดการพิธีปิดและรับมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

       พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1-3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นเจ้าภาพใน การจัดงานในครั้งนี้  


วันที่ 8 ธันวาคม 2558

       ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัด  สุรินทร์ 
       เวลา 16.00 น. - คณะกรรมการจัดงาน ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน
                             ผู้แทนหน่วยงาน พร้อมกัน 
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย
                             ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

                            - การแสดงของนักเรียน (สพป.สุรินทร์ เขต 1-3)

       เวลา 17.00 น.  - ประธานในพิธี (ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการ สพฐ.)
                              เดินทางมาถึงหอประชุม


                            - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                            - การแสดงประกอบ แสง สี เสียง ของนักเรียน (สพป.สุรินทร์ เขต 1-3)

                            - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1

                               (นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ) กล่าวรายงาน

                            - ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
                              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

                            - ประธานในพิธีส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66

                              ปีการศึกษา 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ) โดย
                              ดร.อำพร พินะสา ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1

      เวลา 21.00 น. ประธานในพิธีและคณะเดินทางกลับ

 
     
     
   
 
     
   

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์ สิมสีดา ประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามฯ

ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรม : บรรยากาศการจัดงานศิลปหัตถกรรม
                                    พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมเรียน (7 ธค.2558)  http://gg.gg/3x4nq
                                    พิธีปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (8 ธค. 2558)   http://gg.gg/3x4nr

 
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”