วันนี้ (16 ธันวาคม 2558) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีประชุมปฏิบัติการ “การนำผลการสอบไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน” โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้อง AOC สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เข้าประอบรมประชุมปฏิบัติการประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการว้ดและประเมินผลประจำกลุ่มโรงเรียน จำนวน 60 คน โดยมีนายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงานโครงการ

การประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ ใช้กระบวนการ/วิธีการกลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีทั้งหมด 20 กลุ่มโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ในครั้งนี้ไปใช้ในการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมเด็กเก่ง ซ่อมเสริมเด็กอ่อน นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น จัดทำโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดย และได้กำหนดให้โรงเรียนสอบ Pre O-NET ครั้งที่ 1 เพื่อนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งรายสาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ รายบุคคล รายโรงเรียนและรายกลุ่มโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ต่อไป

 
   
   
   
  ข้อมูล @Sukrit Buriram  
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”