วันนี้(7 มกราคม 2559) กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ได้ดำเนินการจัดสอบ Pre-O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ใน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับแบบทดสอบที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ก่อนที่จะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 จริงต่อไป

กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประกอบด้วยฝ่ายอำนวยการ โดยมีนายบรรจง พวงธรรม ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการกลุ่ม มีหน้าทีให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ สนับสนุน Pre-O-NET คณะกรรมการรับ-ส่งเอกสารการสอบคณะกรรมการประจำสนามสอบทั้ง 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) สนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง 2) สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองแวง 3) สนามสอบโรงเรียนบ้านกระสัง 4) สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปุน 5) สนามสอบโรงเรียนบ้านหญ้าคา 6) สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน 7) สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองครกและ 8 ) สนามสอบโรงเรียนบ้าหนองครก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหัวหน้าสนามสอบ หมุนไขว้เปลี่ยนผู้ควบคุมสอบทั้งชุด (ต่างโรงเรียน)

การดำเนินการทดสอบในครั้งนี้ทางกลุ่มได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบห้องเรียนละ 2 ท่าน โดยคณะกรรมการ ดำเนินการจัดสอบ ตรวจ วิเคราะห์ และประมวลผล แนวทางการนำผลการสอบไปใช้ ระดับโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ถึงความสามารถในละสาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบจุดเด่น-ด้อยที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงเป็นรายบุคคลได้อย่างถูกทิศทาง ส่วนในระดับการสอนของครู เพื่อเปรียบเทียบประเมินผลการสอนของครูในปีการศึกษาที่ผ่านมาของแต่ละสาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้ ทราบถึงจุดทีต้องเร่งดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตนเองและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทงการเรียนให้สูงขึ้น ในส่วนของระดับสถานศึกษา นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลในการนิเทศติดตาม พัฒนาส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพทางการเรียนให้สูงขึ้นต่อไป

 

 
   
  ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/3xu2a
 
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”