วันนี้(17 พฤศจิกายน 2559) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะว้นออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดบึงกาฬ - หนองคาย

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมในระดับกลุ่มโรงเรียรน ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาค และระดับประเทศนั้น


       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีการวางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพหลายรูปแบบมาโดยตลอด ทำให้เกิดภาพของความสำเร็จ นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะทางด้านอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศิกายน 2559 ณ โรงเรียน 1) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 2) โรงเรียนวัดหงษ์ 3) โรงเรียนตงศิริราษฎรฺอนุสรณ์ 4) โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก  5) โรงเรียนวัดโพธิ์   และ 6) โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

       ประกอบด้วยกิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 193 โรง และ 1 สาขาและโรงเรียนเอกชน5 โรง รวมทั้งสิ้น 199 โรง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 207 รายการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 4620 คน ครูที่ปรึกษา 2359 คน คณะกรรมการตัดสิน 680 คน

       งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 280,000 บา , สำนักงานสหกรณ์ออมทร้พย์ครุบุรีรัมย์ จำกัด 40,000 บาท ดร.อร่ามศรี จงปัตนา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 4,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดประกวดแข่งขัน จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), โรงเรียนวัดหงษ์, โรงเรียนตงศิริราษฎรฺอนุสรณ์, โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก,โรงเรียนวัดโพธิ์และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา การแสดงบนเวที ได้รับการสนับสนุนจาก วงโปงลางโรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) การแสดง ร้องเพลงประสานเสียง ชุดระบำมาตรฐาน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

       ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สามารถตรวจสอบและดูผลการแข่งขันจากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้ ตำแหน่งอ้างอิง : http://esan66.sillapa.net/sp-brm4/

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์  สอนเพีย,  หัสดิน เป็นนวล  ชิตษณุ  จีระออน, ทานิน จันทะขาล
               (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที)

ลิงก์ภาพกิจกรรม :   https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_WldqNDNwMDJqWDg  *** กำลังปรับปรุง

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”