วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ "คนบุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้าง ปัญญา" ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทาง ศึกษา ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนประชารัฐ-โรงเรียนส่งเสริมการมีงานทำ) จำนวน 350 คน โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "ยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเมืองสันติสุข" (โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 (โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. เสวนา "ประสบการณ์และมุมมองของนักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อกาสร้างคน สร้างงาน เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน"
โดย - ผศ.พิศมัย ประชานันท์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
      - นายศักดิ์ชัย กานต์ธนวัฒน์ เจ้าของกิจการอู๊ดพืชผล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
      - นายไพรัตน์ ชื่นศรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
      - นางสาวนัญนันท์ หูไธสง นายก อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
      - นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
      - ดร.ฉลาด ปาโส รองผอ.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด (สพม.27)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ "แนวทางการสร้างคนสร้างปัญญา” (โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)
09.00 – 10.30 น. แนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (โดย ดร.ฉลาด ปาโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด)
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. แนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและการ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.45 น. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) (โดย อ.วิภา ศรีม่วงกลาง ครูโรงเรียนบ้านท่าอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2)
14.45–15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00–15.30 น. แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดพัฒนา (โดย นายอำนวย พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)
15.30–16.00 น. ซักถามและอภิปรายสรุป/ปิดการประชุม


จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) "ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข"

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ (Stretegies) ได้แก่

     1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภาย ใต้พื้นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
     2. คนมีบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560
     3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่ สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
     4. ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล

     การจัดการอบรมในคร้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็น "เมืองสันติสุข บนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" ต่อไป
----------------------------------------

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : สุกฤษฏิ์  สอนเพีย, ชิตษณุ จีระออน, หัสดิน เป็นนวล, มนตรี ประเสริฐ, ศิริพงษ์ สิมสีดา,
         แสงชัย อธิพัฒน์
พลากร    (เครือข่ายชมรมครูไอซีที สพป.บร.4)

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด :  https://drive.google.com/open?id=0BznEAiC-j3r_T1h1WWlHODhlMTg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าว สพฐ. | |ข่าวสพป.บุรีรัมย์ เขต 4|  |ข่าวดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์|   |ข่าวแฟนเพจชมรมฯ|

 
 
                  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ 
             "ยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นเมืองสันติสุข"
                            นายณรงค์  แผ้วพลสงค์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.
                              บรรยายพิเศษ "แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 "
      เสวนา "ประสบการณ์และมุมมองของนักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อกาสร้างคน สร้างงาน เพื่อความมั่นคง และยั่งยืน"

             โดย   (จากซ้ายไปขวา)
                   - นายศักดิ์ชัย กานต์ธนวัฒน์ เจ้าของกิจการอู๊ดพืชผล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
                   - นางสาวนัญนันท์ หูไธสง นายก อบต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
                   - นายไพรัตน์ ชื่นศรี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผอ.ศูนย์ฝึกวิชาชีพบ้านแสงจันทร์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
                   - นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
                   - ดร.ฉลาด ปาโส รองผอ.โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด (สพม.27)
                   - ผศ.พิศมัย ประชานันท์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                   - นายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (ดำเนินรายงาน)
 
 แนวทางการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาและการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพให้กับชุมชนแบบมีส่วนร่วม
                   (โดย ดร.ฉลาด ปาโส รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด)
                                          บรรยายพิเศษ "แนวทางการสร้างคนสร้างปัญญา”
                 (โดย นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)
                     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL)
           (โดย อ.วิภา ศรีม่วงกลาง ครูโรงเรียนบ้านท่าอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
                                       แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการต่อยอดพัฒนา
              (โดย นายอำนวย พุทธชาติ 
ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4)
                                                      ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ภาพกิจกรรม 

  

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”