สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยผอ.ศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  ได้วิทยากร ศน.สุพล  ทิมอ่ำ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนละหนึ่งคน รวม 194 โรงเรียน


 เครดิต ข่าว/ภาพ :  ทานิน  จันทะขาล

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”