Menu

 

 

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2561) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน

 

 
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนละ 3 คน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) รวมทั้งคณะทำงานและคณะวิทยากร จำนวนทั้งสิ้น 180 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วชิร ศรีคุ้ม ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน STEM Education ของประเทศไทย

                                                   นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

การพัฒนาครูตามโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0


โดยคาดหวังไว้ว่า ครูผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจบริบทและความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนนำไปสู่
การจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา แนวทางในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ธรรมชาติการเรียนรู้ในสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กระบวนการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี และสามรถนำไปวางแผนประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                              นายพนม  ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  กล่าวรายงานโครงการ

                                                    ดร.วชิร  ศรีคุ้ม  นักวิชาการ จาก สสวท.  วิทยากรอบรม

 ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
แกลอรีภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/qsqF8MYCqOExHtTP2
ข่าวสพฐ. :  **** อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |Facebook| |Blog| 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

Go to top

เจ้าของ : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ที่อยู่ : 25 หมู่ 16 ถนนประชาบูรณะ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังุหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150
Contact Us : Facebook @dr.suwat, โทร. 08-72548534,  อีเมล : admin@twsbr4.ac.th
เว็บมาสเตอร์ : Webmaster : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์   ติดต่อเรา : Line ID ; drsuwat6811

Owner : Dr.Suwat Unthanon, Buriram Primary Educational Service Area Office 4
Buriram Primary Educational Service Area Office 4, Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand
Address : 25 Moo 16,Prachaburana Road, Nikhom Sub-district, Satuk District, Buriram Province, Thailand, Postcode 31150
E-mail : admin@twsbr4.ac.th Tel.08-72548534 FAX. Contact US :Facebook @dr.suwat, Line ID ; drsuwat6811
Copyright@2013 by ICT Teacher Club , All rights Reserved

 

 

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”