วันนี้ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้แก่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 602 คน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ โดยมีข้อสรุปพอสังเขป ดังนี้
     1. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562-2563
     2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2561
     3. พิจารณาขอตัดหนี้สูญ จำนวน 1 ราย ที่ประชุมเห็นชอบ
     4. พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 เงินปันผล จากที่ตั้งไว้ ร้อยละ 6.25 รับรองเป็น ร้อยละ 6.45 ที่เหลือตัดไปเป็นเงินเฉลี่ยคืน จากที่ตั้งไว้ ร้อยละ 11.00 น่าจะประมาณ ร้อยละ 13.91 
     5. พิจารณากำหนดวงเงินกู้ ประจำปี 2562 เห็นชอบ วงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
     6. พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เห็นชอบ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
     7. พิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
      - สกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ สนับสนุน “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าภาพ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
และอื่น ๆ
เลิกประชุม เวลา 16.30 น

 

 
  ประชาสัมพันธ์/มานิต กีรตินิตยา
ถ่ายภาพ/มานิต กีรตินิตยา
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”