ภาพประกอบจาก : @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 

ส่องแผนพัฒนา 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559-2561 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบุรีรัมย์ หนึ่งในโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงผจญภัย ภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสงเสริมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในแหล่งวนอุทยาน ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวของครอบครัวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกล่มจังหวัด โดยก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้ยานพาหนะเอทีวี จักรยานเสือภูเขา ก่อสร้างเส้นทางสำรวจปากปล่องภูเขาไฟโดยระบบรอกโหนสลิง ก่อสร้างผาจำลอง ก่อสร้างอาคารสุขาสาธารณะ ก่อสร้างอาคารสำหรับปฎิบัติงาน และเก็บจักรยานเสือภูเขา ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่นระบบน้ำประปาขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดดยรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำและรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ลานจอดรถทางเท้า ศาลาพักผ่อน กำแพงรั้ว รอบเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ   ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแหล่งเรียนรู้ การกำเนิดภูเขาไฟ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ได้วางงบประมาณไว้                                                                                                         

      ปี 2559 = 15 ล้านบาท 

     ปี 2560 = 15 ล้านบาท
     ปี 2561 = 15 ล้านบาท
     รวม 45 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”