วันนี้(24 เม.ย. 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมส่วนราชการ คณะทำงานเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานบุรีรัมย์เต็มรูปแบบ ประจำปี พ.ศ.2561 ที่ห้องประชุมพนมรุ้ง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศในการฝึกซ้อมมาตรฐานความปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการบริการท่าอากาศยานในประเทศ โดยมีนายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการฝึกซ้อม รวมถึงการประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในทุกประเด็นปัญหาเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินขึ้น

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการกำหนดให้มีการฝึกซ้อมออกเป็น 2 ส่วนคือ การฝึกซ้อมสถานการณ์จำลองบนโต๊ะ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความชัดเจนในบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และฝึกซ้อมสถานที่จริงโดยจะมีการจำลองสถานการณ์กรณีมีเหตุอากาศยานประสบอุบัติเหตุในบริเวณท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรับมือ เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งการสื่อสาร การควบคุมสั่งการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ ขั้นตอนการดูแลและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ประสบเหตุ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 
     

              ข้อมูล : ข่าว/ภาพ  เพจ @สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
              24 เมษายน เวลา 18.47 น.

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”