การประชุม ครม.ภูมิภาค ครั้งล่าสุดที่ จ.บุรีรัมย์ ได้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 1 (จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) หรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม “นครชัยบุรินทร์” ใน 5 ด้าน 

1. ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร เช่น พัฒนาแก้มลิงลุ่มน้ำชี สร้างประตูระบายน้ำลำน้ำเชิ ญ สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซาง ใน จ.ชัยภูมิ สร้างระบบกระจายน้ำไปช่วยพื ้นที่แล้งซ้ำซาก อ.สนม อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแ ล้งซ้ำซาก จ.บุรีรัมย์ ฯลฯ

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ขนส่ง เช่น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศ ษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – หนองคาย ซึ่งจะเชื่อมไปยังประเทศลาว  และจีน ระยะทาง 540 กม. โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. ช่วงขอนแก่น – หนองคาย โครงการรถไฟไทย – จีน ระยะที่ 2 นครราชสีมา – หนองคาย โครงการขยายท่าอากาศยานบุรี รัมย์และพัฒนาระบบรักษาความ ปลอดภัย เป็นต้น

3. ด้านการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุม และจัดแสดงนิทรรศการ และศูนย์รวบรวมตู้คอนเทนเนอ ร์และเปลี่ยนโหมดขนส่ง จ.นครราชสีมา เป็นต้น

4. ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มเติมแหล่งท่อง เที่ยว เช่น พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ จ.นครราชสีมา โครงการโลกของช้าง จ.สุรินทร์ โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก ็บน้ำห้วยจรเข้มาก จ.บุรีรัมย์ สร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงล ะหาน จ.ชัยภูมิ เป็นต้น 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โครงการสร้างศูนย์ความเป็นเ ลิศทางการแพทย์ จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น

ย้ำว่า...โครงการเหล่านี้เป ็นเพียงส่วนหนึ่งที่ ครม.เห็นชอบ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสา นใต้ 4 จังหวัด ซึ่งต้องไปจัดทำรายละเอียดแ ละดำเนินการให้เป็นรูปเป็นร ่าง โดยดูจากความจำเป็นเร่งด่วน และความสอดคล้องกับแผนงานขอ งรัฐบาลในภาพรวมด้วย เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอส ำหรับไปพัฒนาภาคอื่น ๆ ต่อไป ครับ

 
  ข้อมูล : เพจ @ไทยคู่ฟ้า (10 พ.ค.2561)  

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”