ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER CENTER) ของอำเภอนาโพธิ์ ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยจัดค่ายในวันที่ 14 -15 มกราคม 2559 ระยะเวลา 2 วัน จำนวนนักเรียนเป้าหมาย 150 คน กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1 จัดค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)  นายบรรเจนต์  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์) เป็นประธาน  นางสาวธัญจิรา  จิตโสภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยสมพร  กล่าวรายงาน  กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2 จัดค่ายกิจกรรมที่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต 
นายบรรเจนต์  ลิไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์) เป็นประธาน  นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล  กล่าวรายงาน

คณะวิทยากร
1. นายบรรเจนต์  ลิไธสง   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)
2. นายสุพจน์  ฝาคำ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
3. นางศศิกาญจน์  พรไทย  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 อนุสรณ์)
4. นางวาสนา  ย่องมณี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดชัยสมพร
5. นางสาวปณิตา  พุงไธสง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคู
6. นางสาวศิรินันท์  เกษศรี  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเรียบ
7. นางอรอนงค์  สร้อยคำ  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเรียบ
8. นางสาวธาริณี  พลายงาม  ครูโรงเรียนวัดสระทอง
9. นางพิชญ์  สายจีน  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหัวขัว
10. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง  ครูโรงเรียนบ้านหัวขัว
11. นางขนิษฐา  สิงห์ทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
12. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง  ครูชำนาญการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี
13. นางสุคนธ์  บุปผาตะนัง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
14. นางอุลัยวรรณ  ดูยอดรัมย์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
15. นางเกศินี  ทุมนานอก  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดฤๅษีสถิต
16. นางรัชฎากรณ์  เนื่องปัญหา  ครูโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
17. นางลออ กัณหา  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสิริมงคล
18. นางสาวปทิตตา  บุตรวงศ์  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกกุง
19. นางสาวปิ่นนภา  อุทธา  ครูโรงเรียนบ้านโคกกุง
20. นางสมพิศ  ศรีทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
21. นางวรินทร์  นรินทร์รัมย์  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์

ภาพ  อ.หัสดิน  เป็นนวล  อ.ไพทูล  ศรีนาเรียง
ข่าว   อ.หัสดิน  เป็นนวล

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”