วันนี้ (1 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง โดยมีนายบุญชู แถวนาชุม ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 105 คน จาก 7 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งวัง โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนกระสัง โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง โรงเรียนบ้านหนองครก โรงเรียนบ้านหญ้าคา โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน และโรงเรียนบ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด ก่อนดำเนินการประชุมทางกลุ่มโรงเรียนได้แนะนำบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนต่าง ๆ

การนี้ทางกลุ่มโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ด.ต.สมร ไปนาวะดี นิติกร สพป.บุรีรัมย์ พบปะเพื่อนครู นำเสนอระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครู จากนั้นคณะกรรมการกลุ่มนำเสนอแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2561 ทั้ง 5 กลุ่มงาน (งานบริหารวิชาการ , งานบริหารบุคคล, งานบริหารทั่วไป งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารไอซีที ตามลำดับ)

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อที่จะระดมทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวต่อไป

 

ข่าว/ภาพ ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์

ลิงก์ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/bM09MCjUhSFQTXqu2

 

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

จดหมายข่าวออไลน์


 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”