วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. นายบุญชู  แถวนาชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ระดับกลุ่มโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่ง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาล ที่ 9 น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 
และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน/กิจกรรมด้านภาษาไทย ยกย่องเชิดชูศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภาษาไทย ครูผู้สอนด้านภาษาไทย ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. ต่อไป

กิจกรรมที่ดำเนินการแข่งขันจำนวน 10 กิจกรรมประกอบด้วย คัดลายมือ/เรียงร้อยถ้อยความ/การย่อความ/การแต่งคำประพันธ์) ยกเว้นกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3

การแข่งขันในะดับเขตพื้นที่ฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ใช้วิธีการคัดเลือกผลงานที่เป็นตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน ยกเว้นกิจกรรมพินิจวรรณคดี (ม .1-3)

การแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการตัดสินระดับกลุ่มโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์


ลิงก์ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/qKC2j22bq7jQvDZh2

ดาวน์โหลด :  คำสั่งกลุ่มคณะทำงาน   รายงานผลการแข่งขัน

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”