วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้ดำเนินการจัดทดสอบข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบในทุกระดับชั้น และดำเนินการทดสอบตามระเบียบของ สพฐ. โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้สำเนาข้อสอบส่งมอบให้กับกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดตามลำดับ

ตามสพฐ.ได้มีประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่องการใช้ข้อสอบกลาง เพื่อให้สถานศึกษามีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับคุณภาพนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 โดยการใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดย สพฐ. ในการสอบปลายปี ร้อยละ 20 คะแนนในการสอบระดับชั้น ป.2 , ป.4, ป.5 ม.1 ม.2 ต่อไป../

 

 ลิงก์ภาพกิจกรรม

 https://photos.app.goo.gl/MqQFvnpmtgd0XxQh1

 
     

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”