โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ " พิธีมอบใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึุกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 


(28 มีนาคม 2561) เวลา 08.30-12.30 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึุกษา 2560 สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน รุ่นที่  25 และกลัดดอกไม้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 41 คน ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งวัง


ประธานในพิธีได้รับเกียรติจากนายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ในโอกาสเดียวกันโรงเรียนบ้านทุ่งวัง ได้มีพิธีมอบใบประกาศ เหรียญรางวัล ครูผู้ฝึกสอน นักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 ระดับประเทศตามลำดับ
มีกำหนดการดังนี้
       เวลา 08.30 น.คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพหมู่ที่ระลึก หน้าป้ายโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
       เวลา 09.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแถวเดินเข้าหอประชุม (หอเกียรติยศ)
       เวลา 09.15 น. นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
       เวลา 09.30 น. ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงาน (นางขนิษฐา บริบูรณ์)
       เวลา 09.45 น. คณะครูอาวุโส ผู้นำชุมชน ปักดอกไม้ให้กับนัุกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่
      เวลา 10.00 น. ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวให้โอวาทปัจฉิมนิเทศ
       เวลา 10.30 น. นายทองม้วน ศรีเจริญ ที่ปรึกษาโรงเรียนมอบเหรียญและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67ระดับประเทศ
       เวลา 10.45 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ
       เวลา 11.00 น. นักเรียนชั้น ม.3 มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ร้องเพลงอำลา ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก
       เวลา 11.30 น. นักเรียนชั้น ม.3 กราบขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู บิดามารดา ผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม ตัวแทนผู้ปกครองกล่าวแสดงความรู้สึกและให้โอวาท
       เวลา 12.00 น. รับประอาหารร่วมกัน เสร็จพิธี   


ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.ธนายุต  นนทเสน 
ดาวน์โหลด :