โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ 2560 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 4

วันนี้(29 มกราคม 2561) เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งวัง รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการประเมินจาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายสุนันท์ พวงโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยการต้อนรับของนายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน โดยการบริหารจัดการ บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เกิดผลผลิตผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จัดเช่น กิจกรรมสนับสนุนอาหารกลางวัน เช่น การปลูกผักกางมุ้งอินทรีชีวภาพ การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลานิล การปลูกข้าวนาปี และปอเทือง ส่งผลให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น รับประทานอาหารกลางวันที่ทั้งคุณภาพและปริมาณ มีการพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง

การดำเนินการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันเชิงกลยุทธ์โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งนี้มีเป้าหมายให้เด็กทุกคนในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน โดยบูรณาการกับผลผลิตทางการเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในโครงการสร้างผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดอาหารกลางวันที่มีทั้งปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง อย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา จำนวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีอาหารกลางวันแต่ปริมาณไม่เพียงพอ หรืออาหารมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ทำให้ภาวะการจริญเติบโต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

 


ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/4TWOMGyIw1wqst8F3

 
     

 

 

 

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”