นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 ประธานในพิธีและมอบของที่ระลึก

 

(21 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. ชมรมผู้บริหารอำเภอสตึกและชมรมครูสตึก ร่วมกับกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน/ชมรมข้าราชการบำนาญ ในสังกัดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (สังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4) ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 "เรือจ้างวางพาย" จำนวน 27 ราย ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 2 ราย ครู 24 ราย และลูกจ้างประจำ 1 ราย ณ หอประชุมโรง เรียนบ้านสตึก ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี โดยมีการแสดงบนเวทีของข้าราชการครูในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่เกษียณอายุราชการ "เรือจ้างวายพาย -2561"

ในโอกาสเดียวกันผอ.สพป.บุรีรัมย์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ทุกท่านได้มีส่วนขับเคลื่อนการศึกษา สร้างผลงาน คุณงามความดี ตลอดจนคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษามาโดยตลอดในระยะเวลาปฏิบัติราชการและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้น นายสัมพันธ์ รุ่งแจ้ง ตัวแทนสายครูผู้สอนและ นายสมชาย อังกุละศรี ตัวแทนสายผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึกและขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม ทุกฝ่าย จนทำให้การจัดงานแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 


พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยหมอพราหมณ์สีลม อ่างทอง ข้าราบครู (บำนาญ)


การแสดงเทิดพระเกียรติพระคุณของครู  โดยคณะครูสตรีสังกัดอำเภอสตึก

 การแสดงรำบูชาพระคุณครู โดยคณะครูสตรีอำเภอสตึก (โรงเรียนบ้านสตึก)

 นายศักดา  จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและขอบคุณ ตลอดระยะเวลาในการทำงาน จนเกษียณอายุราชการ


นายสมชาย  อังกุละศรี  ตัวแทนผู้บริหารกล่าวแสดงความรู้สึกนายสัมพันธ์  รุ่งแจ้ง ตัวแทนข้าราชการครูสายผู้สอน กล่าวแสดงความรู้สึก

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ :  ทีมงานไอซีที สตึก (ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/อ.มานิต กีรตินิตยา/
          อ.คณิณนัฐฏ์  รอดจันทึก/อ.ชิตษณุ  จีระออน)
ลิงก์ :
กล้อง 1 (ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์) :  https://photos.app.goo.gl/Pc2Eg86wKF6g5G2J8 
กล้อง 2 (อ.มานิต  กีรตินิตยา) 
:  https://photos.app.goo.gl/7b8awcRoWLPMqqhi6 

กล้อง 3 (อแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร) : https://photos.app.goo.gl/hT4cLzRcvzeyhazJ9 
กล้อง 4 (อ.คณิณนัฐฏ์  รอดจันทึก) https://photos.app.goo.gl/bpkGid6QyTWFBnDp8 

 

ภาพกิจกรรม
 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”