วันนี้ (18 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.) อำเภอสตึก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานแสดงมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคเพียร วิริยะอุตสาหะ จนถึงเส้นชัยแห่งวิถีชีวิตของทางราชการ เกษียณอายุราชการ 60 ปี ภายใต้คำขวัญ " 60 ปี ที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองเดช ทองศรี รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี

       การจัดงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (อำเภอสตึก) ได้ดำเนินการประสานการจัดงานร่วมกับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน โดยการจัดงานในระดับอำเภอปีนี้เป็นครั้งนี้ 3 โดยมีคณะกรรมการดำเนินหลัก ประกอบด้วย ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสตึก ชมรมครูอำเภอสตึก กลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 กลุ่มโรงเรียน และองค์กรต่างๆ ในปีงบประมาณ 2559 มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 31 ราย ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 1 ราย ศึกษานิเทศก์ 2 ราย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 ราย ครู 23 ราย และลูกจ้างประจำ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 31 ราย

       ในการจัดงานดังกล่าวฯ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิชัย ทองบ่อ ประธานมูลนิธิการศึกษาสตึก, นายสมชาย อังกุละศรี ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก และคณะกรรมการบริหารชมรม นายสิทธิชัย สิทธิจินดา ประธานชมรมครูสตึกและคณะกรรมการบริหารชมรม ประธานกลุ่มโรงเรียนชุดปัจจุบัน (นายชนะพล มะลิเศษ ประธานกลุ่มสตึก 1, นายสุบรรณ์ จำปาศรี ประธานกลุ่มสตึก 2, นายสรกฤษฏิ์ โล่ห์นารายณ์ ประธานกลุ่มสตึก 3, นายชาญยุทธ นาเจริญ ประธานกลุ่มสตึก 4, นายจันทร์เพ็ง ทาระเวท ประธานกลุ่มสตึก 5 และนายธนากร การะวิโก ประธานกลุ่มสตึก 6) เทศบาลตำบลศรีสตึก ข้าราชการบำนาญ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเกาะฯ ทุกท่าน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำใส โรงเรียนบ้านโคกเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่นราชการ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอสตึกทุกโรงเรียน

       ขอขอบคุณทุกคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีเกี่ยวเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้การจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของอำเภอสตึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของการเกษียณอายุราชการ ส่งเสริมสนับสนุนต่ออาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้สถาพรสืบไป

 
  ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร
วีดิทัศน์ : อ.ชิตษณุ จีระออน
ภาพกิจกรรม : http://gg.gg/45tun
 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”